Historikk

Nasjonalbiblioteket var vertskap for den første lydarkivkonferansen som ble arrangert i Mo i Rana i 1993. Dette hang sammen med at Nasjonalbibliotekets avdeling i Rana ble etablert 4 år tidligere, da vi fikk en ny pliktavleveringslov i Norge. For første gang inkluderte loven også lydopptak og andre AV-medier. Det er imidlertid også viktig å ta vare på historiske lydopptak som ikke fanges opp av pliktavleveringsloven, og på konferansen ble det derfor utnevnt ei arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for å utarbeide en verneplan for norske lydopptak. Arbeidsgruppa fungerte også som sekretariat for «Konferansen for norske lydarkiv» de påfølgende åra i 1994, 1996 og 1997:

Per Dahl (Norsk lydinstitutt, Stavanger), Ivar Roger Hansen (Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana), Trond Valberg (Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana), Laila Mowinckel (Universitetet i Oslo, Norsk lydarkiv), Inger Kielland (Norsk rikskringkasting, Oslo)

Norsk kulturråd bevilga i 1995 kr 250.000 til utredninga «Verneplan for norske lydfestinger». Verneplanen ble overrakt Kulturrådet da den ble publisert to år seinere.

Et anna synlig resultat fra lydarkivkonferansene er etableringa av Rockheim, Det nasjonale museet for populærmusikk. Ideen om et eget arkiv og formidlingssenter for pop og rock ble tatt opp som et eget tema på konferansen i Bergen i 2000. Det ble så nedsatt et arbeidsutvalg bestående av Trond Bjørknes (Norsk rockforbund), Aslak Oppebøen (Norsk musikkinformasjon), Helge Gaarder (Rikskonsertene), Willy B, Svein Bjørge og Marit Hamre (Norsk rikskringkasting). Sjøl om innstillinga fra arbeidsgruppa bare delvis ble fulgt opp videre, var prosessen allerede i gang fram mot en stortingsproposisjon i 2005, og i august 2010 åpna Rockheim dørene i Trondheim for publikum.

På tross av at lydarkivkonferansen aldri har hatt en offisiell status eller et bestemt eierforhold, har altså konferansen som møteplass vært med på å prege kulturlandskapet på ulike vis. Kanskje har det også vært av betydning at Norsk kulturråd og Kulturdepartementet har vært representert på noen av møtene. Konferansen har bidratt til å styrke kontakten mellom ulike lydarkiv, bibliotek og museer, og til å sette større fokus på kunnskap rundt bevaring og formidling av norske lydopptak.

Lydarkivkonferansen er åpen for offentlige og private institusjoner, aktører i platebransjen, private platesamlere og ellers alle som vil dele en interesse rundt lydfestinger. De til enhver tid gjeldende statutter skal godkjennes av deltakerne på konferansen. Rockheim er vertskap for den 14. norske lydarkivkonferansen i 2018.